Üdvözöljük honlapunkon! Welcome to our website.Üdvözöljük honlapunkon! Welcome to our website.Üdvözöljük honlapunkon! Welcome to our website.Üdvözöljük honlapunkon! Welcome to our website.

ÁSZF

 

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.illathaz.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

 

A Webáruház címe:    www.illathaz.hu

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Kulcsár István (egyéni vállalkozó)
Székhely címe: Nyíregyháza, Rákóczi út 82.
Statisztikai számjel: ….
Adószám: 51760128-2-35
Bankszámlaszám : 11744003-20398136

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 82.
Telefon: +36 42 504 232
E-mail: info@illathaz.hu
Nyitva tartása: Hétfő – Péntek, 10:00 – 17:00

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1.     A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

2.     Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

 

A megrendelés lépései:

1. Regisztráció (csak érvényes adószámmal rendelkező vállalkozás esetén)
2. A megrendelés összeállítása (kosár használata)
3. A megrendelés elküldése a kosárból
4. A megrendelés visszaigazolása a kosár tartalmáról

5. Az elkészített számla számának, végösszegének és az esetleges rendelt mennyiség eltérésének megküldése a vevő részére

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1.     Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2.     A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3.     A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek csak a termékek árát tartalmazzák. A szállítási költség a mindenkori „GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.” (továbbiakban csomagküldő szolgálat) által alkalmazott díjszabás alapján alakul (https://gls-group.eu/HU/hu/home).

 

Kiszállítás, személyes átvétel

1.     A szállítási határidők a raktárkészlettől függően változnak. Amennyiben, ha olyan terméke(ke)t vásárol a felhasználó, amely(ek) nincsenek raktárkészleten, arról a Weboldal üzemeltetője e-mail –ben értesítést küld.

2.     A raktárkészleten lévő termékek kiszállítását a csomagküldő szolgálat végzi. A szolgáltató, a vásárolt (raktárkészleten lévő) termékeket, 5 munkanapon belül, becsomagolva a csomagküldő szolgálatnak átadja.

3.     A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melynek másolatát a reklamacio@illathaz.hu  e-mail címre meg kell küldeni.

 

Lehetséges fizetési módok

1.     Személyesen, készpénzben

2.     Az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

3.     Banki átutalás (előre utalás)

 

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási / felmondási határidő az a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási / felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Kulcsár István, 4400 Nyíregyháza Rákóczi út 82.

Tel.: +36 42 504 232

Fax.: +36 42 504 233

 

Ön határidőben gyakorolja elállási / felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített számla végösszegét csökkentve azokkal a többletköltségekkel, amelyek a szerződés-elállás miatt merültek fel. pl.: fuvarköltség, banki költség, egyéb kezelési költség) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméke(ke)t azok sértetlenségét nem ellenőriztük.

 

Ön köteles számunkra vagy az általunk megbízott személy / cég számára a terméke(ke)t indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó vagy nem rendeltetésszerű használat miatt következett be.

 

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Kulcsár István, 4400 Nyíregyháza Rákóczi út 82.

Tel.: +36 42 504 232

Fax.: +36 42 504 233

e-mail: reklamacio@illathaz.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

1.         Kellékszavatosság

 

Fogalma: A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

 

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

 

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

 

forrás: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/146

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a Kulcsár István egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet. Az áttérés költségét azonban Ön viseli.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő 1 munkanapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez 1 hét.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Kivételt képeznek az olyan elektromos berendezések / kellékek, melyek jótállási jegyein más szakszerviz van feltüntetve.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Kulcsár István egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2.         Termékszavatosság

 

Fogalma: Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén:

 

-       a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

 

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba-hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

Forrás: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/146

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba-hozatalától számított (a jótállási jegyen feltüntetett) egy / két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-     a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-     a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

3.       Jótállás

 

Fogalma: A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás.

Forrás: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/146

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

-       Hibás teljesítés esetén a szerződés alapján Kulcsár István jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

-       Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 

1.     Személyes bejelentés

 

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Nyíregyháza, Rákóczi út 82.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 

-     a vásárló nevét, címét,

-     a termék megnevezését, vételárát,

-     a vásárlás időpontját, 

-     a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,

-     a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 

-     a kifogás rendezésének módját.

 

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. 
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 

2.     Írásban történő bejelentés

 

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (reklamacio@illathaz.hu )


Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 

-     Tárgy mező

Jótállási/Szavatossági igény bejelentése

 

-     Üzenet tartalma

a vásárló nevét, címét, 
a termék megnevezését, vételárát, 
a vásárlás időpontját, 
a hiba bejelentésének időpontját,
a hiba leírását,
a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

 

admin