Üdvözöljük honlapunkon! Welcome to our website.Üdvözöljük honlapunkon! Welcome to our website.Üdvözöljük honlapunkon! Welcome to our website.Üdvözöljük honlapunkon! Welcome to our website.
 A webáruház adatvédelmi tájékoztatója

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018

EU általános adatvédelmi rendelet alapján

Általános rendelkezések

Az Illatház Webáruház (címe: 4400 Nyíregyháza Rákóczi út 82., Működési Engedély Iktatószám: 169.715-2/1997.I. , Nyilvántartási szám: 3009/1997, adószám: 517601278-2-35, Tel.: +36 42 504 232, E-mail: info@illathaz.hu) mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// www.illathaz.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („Ügyfél“) valamennyi Adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (AASZT) alapján jár el. Az Ügyfél a Weboldalra történő belépéssel és a Weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AASZT rendelkezéseit.

A szabályzat célja

Az AASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt Személyes adatok körét, az Adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és Adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek Személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1. Fogalommeghatározások

1.01. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

1.02. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.03. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.04. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

1.05. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.06. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.07. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

1.08. Ügyfél: az a természetes személy vagy jogi személy, aki önálló akaratából a weboldalon a regisztrációs folyamatot elvégzésével, vagy anélkül vásárlási szándékát jelzi, vásárlást kezdeményez.

1.09. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

1.10. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

1.11. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

1.12. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

1.13. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1.14. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

1.15. Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

2. Az Adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: Illatház Webáruház (Kulcsár István e.v.)

Telephely címe: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 82.

Működési Engedély Iktatószáma: 169.715-2/1997.I.

Nyilvántartási száma: 3009/1997

Adószáma: 51760128-2-35

E-mail cime: info@illathaz.hu

Telefonszáma: +3642504232

Adatkezelési nyilvántartási száma: -

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az Adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

3. A kezelt személyes adatok köre

A jelen AASZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy Személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.

3.1. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő Személyes adatokat:

- Bejelentkezési név (az Ügyfél határozza meg)

- E-mail cím

- Jelszó (az Ügyfél határozza meg)

- Az Ügyfél által meghatározott kapcsolattartó neve

- Az Ügyfél által meghatározott kapcsolattartó telefonszáma

- A számla elkészítéséhez szükséges vállalkozás / Ügyfél neve

- A számla elkészítéséhez szükséges vállalkozás / Ügyfél címe

- A számla elkészítéséhez szükséges vállalkozás / Ügyfél adószáma

- Futárszolgálat (mint harmadik személy) igénybevételéhez vállalkozás / Ügyfél neve

- Futárszolgálat (mint harmadik személy) igénybevételéhez vállalkozás / Ügyfél címe

- Futárszolgálat (mint harmadik személy) igénybevételéhez vállalkozás / Ügyfél adószáma

3.2. A Weboldal adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az Adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett Hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

3.4. A Weboldalon végrehajtott vásárlási szándék (kosárba helyezés) során egy vagy több cookie-t helyezünk el az Ügyfél számítógépén. Ezen cookie-k kizárólag az Ügyfél által a "kosárba" helyezett termékek adatait tárolják addíg, amíg az Ügyfél el nem küldi a vásárlási szándékát. Ekkor a cookie(k) tartalma automatikusan törlődnek.

3.5. Az Ügyfél Személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

3.6. Az Ügyfél mindenkor jogosult az Adatkezelést letiltani.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4. 1. Az Adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes Hozzájárulása. A Hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes Hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat, tájékoztatást küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

4. 2. Az Adatkezelés célja a Weboldal speciális funkcióinak elérése és használata. Az Adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

- a vásárlóra vonatkozó számlázási adatok kitöltése

- hírlevél szolgáltatás

- csomagcímzés

- a weboldal ürlapmezőinek autómatikus kitöltése

4. 3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az Ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az Ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Ügyfél részére. Az Adatkezelő az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címekre a Weboldal tartalmaival és a Weboldallal kapcsolatos információkat tartalmazó hír és marketing leveleket. Az Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik a regisztrációt követően a személyes menüben az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett Hozzájárulásukat adták.

4. 4. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. Az Ügyfél módosíthatja a személyes menüben, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

4. 5. Az Ügyfél által megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

4. 6. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott Adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az Ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az Ügyfél számítógépének beállításaitól függően az Ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az Ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az Ügyfél azonosítására nem alkalmasak és ezeket az Adatkezelő egyéb Személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

4. 7. A Weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a Weboldal használatával hozzájárul.

4. 8. A Weboldalon vásárolt termékekről a Weboldal a (regisztrált / nem regisztrált) Ügyfeleknek és az Adatkezelőnek e-mailt küld, melyben az általános vásárlási tájékoztató mellett az Ügyfél adatai is szerepelnek. Ez az e-mail nem kerül mentésre a weboldalon, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatvédelmi irányelve a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

4. 9. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Személyes adatok Harmadik félnek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett Hozzájárulása esetén lehetséges.

4.10. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, ezért az ezzel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.11. Az Adatkezelő fenntartja azt a jogát, hogy bármely regisztrált Érintett belépési paramétereit (Azonosító és jelszó) inaktíválja anélkül, hogy az Érintett által regisztrált e-mail címre értesítést küldene ki.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A nem kötelező adatok esetén az Adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Személyes menüben” vagy az info@illathaz.hu e-mail címen kezdeményezheti.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

6.1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai és / vagy a külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, Harmadik fél részére nem adják át, kivéve ha az Ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy törvényi előírás kötelezi rá.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő, futárszolgálat) vehet igénybe. Az Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó Személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél kifejezett Hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Az ügyfél jogai

7.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó Személyes adatokról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást a kérésben megadott válaszcímre.

("Az érintett hozzáférési joga" GDPR 15. cikk, info tv. 15. §)

7.2. Az Ügyfél bármikor jogosult a rá vonatkozó Személyes adatok módosítását kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti.

("A helyesbítéshez való jog" GDPR 16. cikk, info tv. 17. §)

7.3. Az Ügyfél bármikor jogosult a rá vonatkozó Személyes adatok törlésére vagy az adatai törlésének kérésére. Továbbá, ha adatait az Adatkezelő nyilvánosságra hozta, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, vagy a törlési kérelmet az Ügyfél kifejezett kérésére, a nyilvánosságra került adatok adatkezelőjének továbbítja. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

("A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)" GDPR 17. cikk, info tv. 17. § (2)bek)

7.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a rá vonatkozó Személyes adatok Adatkezelési korlátozását kérni.

("Az adatkezelés korlátozásához való jog" GDPR 18. cikk, info tv.)

7.5. Az Ügyfél bármikor jogosult a rá vonatkozó Személyes adatok strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban megkérni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik Adatkezelő részére.

("Az adathordozhatósághoz való jog" GDPR 20. cikk)

7.6. Az Ügyfél bármikor jogosult a rá vonatkozó Személyes adatok Adatkezelése ellen tiltakozni.

("A tiltakozáshoz való jog" GDPR 21. cikk, info tv. 21. §)

7.7. Az Ügyfél bármikor jogosult a rá vonatkozó Személyes adatok Adatkezelésnél a Hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az azt megelőző időszak Adatkezelésének jogszerüségét.

("A hozzájárulás feltételei" GDPR 7. cikk (3)bek)

7.8. Az Ügyfélnek bármikor joga van a Felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelés bármely jogszabállyal ellentétes.

- az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c)

("A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog" GDPR 77. cikk)

7.9. Az Ügyfél bármely, az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 82.

E-mail: info@illathaz.hu

8. Az adatkezelő jogai

8.1. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során Harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, amikor az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, arról a felhasználót előzetesen tájékoztatja és ehhez az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan Harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a regisztrált Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

10. Az adatkezelő nyilatkozata

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AASZT tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos Adatkezelése megfelel a jelen AASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.

 

admin